Ademi-Ai | Закажите сувенир в интернет магазине и заберите в розничном магазине вашего города
KZ

Юрта и домашняя утварь, собранное коллекционером Бахаргуль Толеген, является бесценным произведением искусства казахского народа. Внутри юрты находятся предметы быта кочевого казахского народа, древние артефакты с многовековой историей.

Помимо шанырака, кереге и уыка, юрта покрыта шерстяными стриженными и воросвыми коврами из Кызылординской области и Южного Казахстана сотканный в конце ХХ века. На кереге развешаны алаша, цветные стриженные арабские ковры и тускиз монгольских казахов. А также выставлены самовары, пояса-ремни Южно-Казахстанской области, баскуры Каракалпакстана, Киргизии и Китайских казахов. Верхняя часть юрты опоясан баскуром из Каракалпакста.

На кереге развешана сумка для посуды из Южно-Казахстанской области, сотканную методом ворсовых ковров. Здесь находиться кебеже полувековой историей из Южного Казахста и на нем мужское седло. На полу постелен черно-белый сырмак, сшитых матерью г-жи Бахаргуль.

В центре юрты находится сундук и подушки в этностиле, изготовленная Бахаргуль Толеген, для церемония замужества старшей дочерьи Адеми. С правой стороны юрты можно увидеть колыбель с 70-летней историей. На нем в детстве спали братья и сама коллекционер. А также здесь можно увидеть семейные реликвии г-жи Бахаргуль, каменная жернова и деревянная ступа (для шелушения пшена), которые, четыре поколения передавались от предков детям.

Справа на небольшом сундуке из Атырауской области сложены два сырмака, сшитые матерью коллекционера, и старинная домбыра, изготовленная в конце ХХ века. Для украшения юрты на кереге развешаны щиты, нагайки, шапки, волчьи и лисьи шкуры. На шанырк установлены плетеные бахромы.
Коллекционер Бахаргүл Төлеген жинаған киіз үй жабдықтары – қазақ халқының баға жетпес өнер туындысы. Киіз үй ішіне көшпенді қазақ халқының тұрмыстық бұйымдары, ғасырлық тарихы бар көне жәдігерлер қойылған.

Киіз үйде шаңырақ, кереге, уықтан басқа Қызылорда облысының тақыр және түкті кілемдері, ХХ ғасырдың аяғында жүннен жасалған Оңтүстік Қазақстанның түкті және тақыр кілемдері төселген. Керегеге алаша және самауыр гүл кілемдер, тақыр араб кілемдері және Моңғолия қазақтарының кестелі түскигізі ілінген. Оңтүстік Қазақстан өңірінің белбау-басқұрлары, Қарақалпақстан мен Қырғызстанның үзік баулары және Қытай қазақтарының тастама баулары тағылған. Ал дөдеге мен іргелік жаңа әдіспен жасалған, белбау Қарақалпақстанда тоқылған.

Керегеге түкті кілем әдісімен тоқылған Оңтүстік Қазақстан өңірінің аяққабы ілінген. Киіз үйде жартығасырлық тарихы бар Оңтүстік Қазақстан кебежесі және оның үстіне ер-тоқым қойылған. Киіз үйде Бахаргүл ханымның анасы өз қолымен тіккен екі дана қара ала сырмағы төселген.

Киіз үйдің төрінде Бахаргүл Төлегеннің тұңғыш қызы Әдеміні ұзатқанда жасатқан этнографиялық сандығы және көрпе-жастығы қойылған. Киіз үйдің оң жағынан коллекционердің ағалары және өзі жатқан 70 жылдық тарихы бар бесікті көре аласыздар. Сондай-ақ киіз үйде Бахаргүл ханымның төрт атасынан бері келе жатқан диірмен, келі-келсап секілді отбасылық жәдігерлері бар.

Оң жақта орналасқан Атырау өңірінің кіші сандығының үстіне коллекционердің анасының өз қолымен тіккен екі дана төсек сырмағы қойылған және ХХ ғасырдың соңында жасалған ескі домбыра ілінген. Киіз үйге сән беру үшін керегеге қалқан, қамшы, тымақ, қасқыр мен түлкінің терісі және шаңыраққа тоқыма шашақтар ілінген.
Kazakh Yurt and household utensils, collected by the collector Bahargul Tolegen, is a priceless work of art of the Kazakh people. Inside the yurt there are household items of the nomadic Kazakh people, as well as ancient artifacts with a long history.

In addition to shanyrak, kerege and uyk, the yurt is covered with woolen sheared and torn carpets from the Kyzylorda region and South Kazakhstan, woven at the end of the 20th century. Alasha, i.e. colored sheared Arabic carpets and tuskiz of Mongolian Kazakhs are hung on the kerege (the walls of the yurt) There are also samovars, belts of the South Kazakhstan region, baskurs of Karakalpakstan, Kyrgyzstan and Chinese Kazakhs. The upper part of the yurt is girded with a baskur from Karakalpakstan.

On the kerege there is a bag for dishes from the South-Kazakhstan region, woven using the method of pile carpets. There is a kebezhe (a chest) with a half-century history from South Kazakhstan and a man's saddle on it. On the floor is a black-and-white syrmak (Kazakh's ethnic carpet), sewn by the mother of Mrs. Bakhargul.

In the center of the yurt there is a chest and pillows in ethnic style, specially made by Bahargul Tolegen, for the marriage ceremony of the eldest daughter Ademi. On the right side of the yurt, you can see a cradle with 70 years of history. The collector herself and her brothers slept on it as a child. You can also see the family relics of Mrs. Bakhargul, a stone millstone and a wooden mortar (for peeling millet), which were passed down from ancestors to children for four generations.

On the right, on a small chest from the Atyrau region, there are two syrmak (carpets) sewn by the collector's mother, and an old dombyra (Kazakh traditional musical instrument) made at the end of the 20th century. Shields, whips, hats, wolf and fox skins are hung on the kerege as a decoration for the yurt. Woven fringes are installed on the shanyrak (the top roof of the yurt)